Υπολογισμός δικαστικού ενσήμου

Τρόπος Υπολογισμού Δικαστικού Ενσήμου
Το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν ΓΠΟΗ/1912 (ΦΕΚ Α’ 3), όπως τροποποιήθηκε, έχει ως εξής: «1. Το δικαστικό ένσημο καθορίζεται σε ποσοστό οκτώ τοις χιλίοις (0,8%) επί της αξίας του αντικειμένου της αγωγής ή άλλου δικογράφου που υποβάλλεται σε οποιοδήποτε δικαστήριο του Κράτους και υπόκειται σε δικαστικό ένσημο κατά τις οικείες διατάξεις, εφόσον το αιτούμενο ποσό είναι ανώτερο των διακοσίων ευρώ (200€). Επιπλέον αυτού καταβάλλεται ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ταμείο Ασφάλισης Νομικών), ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και χαρτόσημο ποσοστού 2,4%, τα οποία ανωτέρω ποσοστά υπολογίζονται επί του ποσού του δικαστικού ενσήμου. Από την ισχύ της παρούσας διάταξης, παύει να ισχύει κάθε άλλη που αφορά καθορισμό δικαστικού ενσήμου, κατά τα ανωτέρω ποσοστά εκτός της παρ. 1Α περ. Η΄ του άρθρου 10 του ΝΔ1017/1971». Σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ. 4 του Ν4111/2013 (όπως διορθώθηκε από το ΦΕΚ Α’ 33/7.2.2013), η έναρξη ισχύος του εδ. Β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν ΓΠΟΗ/1912, είναι η 5.12.2012.

  1. Στην παρ.3 του άρθρου 7ΝΔ 1544/1942, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 33 Ν 4446/2016 (Α΄240) ορίζεται ότι: «Στο τέλος, που επιβάλλεται κατά το άρθρο 2 του Ν ΓΠΟΗ΄/1912, δεν υπόκεινται οι αναγνωριστικές αγωγές, καθώς και οι αγωγές για την εξάλειψη υποθήκης και προσημείωσης και εκείνες που αφορούν την ακύρωση πλειστηριασμού». Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 33 Ν 4446/2016, τα προηγούμενα εφαρμόζονται σε εκκρεμείς αναγνωριστικές αγωγές καθώς και σε αγωγές που ασκήθηκαν ως καταψηφίστηκες πριν από πριν από τη δημοσίευση του ως άνω νόμου, εφόσον μετατραπούν σε αναγνωριστικές μετά τη δημοσίευσή τους.
  2. Επίσης, με το άρθρο 34 Ν 4446/2016 (Α΄ 240) προστέθηκε στο άρθρο 71 ΕισΝΚΠολΔ δεύτερο εδάφιο, ως εξής: «Στις περιπτώσεις εργατικών διαφορών, για τις οποίες καταβάλλεται δικαστικό ένσημο, αυτό καθορίζεται σε ποσοστό τέσσερα τοις χιλίοις (0,4%) επί της αξίας του αντικειμένου της αγωγής ή άλλου δικογράφου που υποβάλλεται σε οποιοδήποτε δικαστήριο του Κράτους και υπόκειται σε δικαστικό ένσημο κατά τις οικείες διατάξεις».
  3. Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 155001/23.6.2016 έγγραφο – γνωμοδότηση του ΕΤΑΑ για τους πόρους υπέρ των κοινωνικών φορέων επί του δικαστικού ενσήμου, οι πόροι υπέρ ΤΑΝ και Ταμείων Υγείας Δικηγόρων (ΕΟΠΠΥ) επί του δικαστικού ενσήμου, έχουν καταργηθεί, σε εφαρμογή του άρθρου 39 παρ. 14 του Ν 4387/2016, όπως η παρ. 14 προστέθηκε με το άρθρο 2 παρ. 6 του Ν. 4393/2016 (ΦΕΚ Α΄106/6.6.2016).

Εισάγετε το κεφάλαιο στο παρακάτω πεδίο για να υπολογίσετε αυτόματα το δικαστικό ένσημο.

Κεφάλαιο
Αγωγόσημο (KAE 2375)
ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (KAE 82639)
Χαρτόσημο (ΚΑΕ 1229)
ΟΓΑ (ΚΑΕ 1228)
Σύνολο