Νομική Βοήθεια σε Πολίτες Χαμηλού Εισοδήματος

Σε κρίσιμες εποχές, όπως αυτή που διανύουμε, η παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας είναι βαρύνουσας σημασίας για όλους τους πολίτες και ιδίως για αυτούς με αποδεδειγμένα χαμηλό εισόδημα. Το νομικό πλαίσιο που διέπει την δωρεάν παροχή νομικής βοήθειας διέπεται από το νόμο 3226/2004, όπως αυτός τροποποιήθηκε μερικώς από τον νόμο 4274/2014.
Με γνώμονα τον προαναφερθέντα νόμο, οι πολίτες χαμηλού εισοδήματος δικαιούνται την παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας σε υποθέσεις α) ποινικής β) αστικής και εμπορικής φύσης και γ) διοικητικής φύσης.
Ποιοι όμως δικαιούνται αυτή την τόσο πολύτιμη δωρεάν παροχή νομικής βοήθειας;
Οι Έλληνες πολίτες, οι πολίτες της ΕΕ, όσο και οι πολίτες τρίτου κράτους ή οι ανιθαγενείς, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν νόμιμη κατοικία ή συνήθη διαμονή στην Ελλάδα.
Συνοπτικά παραθέτουμε τις προϋποθέσεις που ισχύουν προκειμένου ένας πολίτης να είναι σε θέση να αιτηθεί και λάβει δωρεάν νομική βοήθεια.
Οι προϋποθέσεις αυτές είναι οι κάτωθι:
Xαμηλό ετήσιο εισόδημα
To ύψος του προαπαιτούμενου εισοδήματος κυμαίνεται από 5.800- 7.000 ευρώ. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι σε περίπτωση ενδοοικογενειακής διαφοράς, δεν υπολογίζεται το εισόδημα εκείνου με τον οποίο υπάρχει η διαφορά .
Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, η αίτηση του δικαιούχου θα πρέπει ν’ αναφέρει:
α) Τα στοιχεία του δικαιούχου
β) Περιληπτικά, το αντικείμενο της δίκης ή της δικαστικής ενέργειας για την οποία ο
πολίτης υποβάλει την αίτηση για παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας
γ) Και θα επισυνάπτονται:
1. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (ή βεβαίωση του αρμόδιου Εφόρου ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, ή αντίγραφο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης ή αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή βεβαιώσεις υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας ή ένορκες βεβαιώσεις)
2. Α.Φ.Μ.
3. Αποδεικτικό κατοικίας ή διαμονής (πχ λογαριασμός ΔΕΗ ή λογαριασμός σταθερού τηλεφώνου)
Η Γραμματεία του Πρωτοδικείου μπορεί να βοηθήσει τον κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη προκειμένου να ετοιμάσει τη σχετική αίτηση. Υπεύθυνη Υπάλληλος του Πρωτοδικείου Κατερίνης είναι η κ. Βιβή Κυριακού στον α’ όροφο του Δικαστικού Μεγάρου Κατερίνης.

Οι δηλώσαντες συμμετοχή Δικηγόροι για παροχή Νομικής Βοήθειας, μπορούν να ενημερωθούν για την διαδικασία αποζημίωσής τους, πατώντας εδώ ΦΕΚ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΛΟΓΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ