Δικαιολογητικά Εγγραφής

Δικαιολογητικά Εγγραφής Δικηγόρου στον Δικηγορικό Σύλλογο Κατερίνης

1. Πρακτικό Ορκωμοσίας,

2. Μία έγχρωμη φωτογραφία για την έκδοση της Δικηγορικής Ταυτότητας,

3. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας,

4. Παράβολο εγγραφής,

5. Συμπλήρωση της παρακάτω αίτησης:

 


Δικαιολογητικά Εγγραφής Ασκούμενου:

1. Αίτηση Εγγραφής στο ειδικό βιβλίο Ασκουμένων Δικηγόρων του Δικηγορικού Συλλόγου Κατερίνης. Κατεβάστε την ΕΔΩ,

2. Αντίγραφο πτυχίου (ή εναλλακτικά και για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των νέων ασκουμένων,  βεβαίωση αποπεράτωσης σπουδών. Και στις δύο περιπτώσεις, τα έγγραφα θα πρέπει να είναι επικυρωποιημένα και όχι απλές φωτοτυπίες),

3. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας,

4. Υπευθυνη Δήλωση (Ν.1599/1986) «Ότι δεν εμπίπτω στα ασυμβίβαστα των άρθρων 6 και 7 του ν. 4194/2013 – Κώδικας περί Δικηγόρων»,

5. Βεβαίωση του Δικηγόρου (ή των Δικηγόρων) που θα πραγματοποιηθεί η άσκηση, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη. (Οι Δικηγόροι πρέπει να έχουν πενταετή δικηγορική υπηρεσία),

6. Παράβολο εγγραφής στο Μητρώο Ασκουμένων του Δικηγορικού Συλλόγου Κατερίνης,

7. Μία έγχρωμη  φωτογραφία (προαιρετικά – για την έκδοση από τον Σύλλογο Ταυτότητας Ασκουμένου).

8. Επί πλέον αν επιθυμεί ν’ ασφαλισθεί ο ασκούμενος στο Ταμείο Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών ή στο Ταμείο Νομικών,  να ζητήσει πληροφορίες από την Γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου Κατερίνης.