Χάρτης Δικηγορικού Επαγγέλματος

Χάρτης του Δικηγορικού Επαγγέλματος

 

Ο Χάρτης του Δικηγορικού Επαγγέλματος στον 21ο αιώνα, όπως έχει διαμορφωθεί με το ψήφισμα της Διεθνούς Ένωσης Δικηγόρων:

 

 1. Ο ρόλος των δικηγόρων είναι να παρέχουν νομική προστασία σε όλα τα πρόσωπα που υπόκεινται στο νόμο, με την υποχρέωση να ασκούν το επάγγελμα με πνεύμα παράλληλης διασφάλισης της καλύτερης εφαρμογής του νόμου.
 2. Η αναγνώριση του ρόλου των δικηγόρων από την κοινωνία και από όλους τους φορείς νομοθετικής, εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας αποτελεί δικαίωμα των δικηγόρων, αλλά συνιστά και την υποχρέωση να τη διασφαλίσουν με την παροχή έντιμων και υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.
 3. Οι δικηγόροι δικαιούνται να ασκούν το επάγγελμα τους ανεξάρτητα, χωρίς να υπόκεινται σε πίεση ή διακρίσεις οποιασδήποτε μορφής, οφείλουν όμως και να αποφεύγουν καταστάσεις στις οποίες συμφέροντα διαφορετικά από των πελατών τους θα μπορούσαν να θέσουν τη δραστηριότητα τους υπό αμφισβήτηση.
 4. Έχουν καθήκον να κάνουν κάθε αναγκαία ενέργεια για να διασφαλίσουν τα συμφέροντα των πελατών τους και να εξασφαλίσουν γι’ αυτούς μία δίκαιη δίκη ενώπιον των δικαστηρίων ή άλλων αρχών.
 5. Έχουν δικαίωμα να αναγνωρίζεται από τους δικαστές ο ρόλος τους ως ουσιαστικού παράγοντα εγγύησης μιας δίκαιης δίκης, αλλά και την υποχρέωση να συμπεριφέρονται κόσμια στις δικαστικές αίθουσες τιμώντας τους δικαστές.
 6. Έχουν το δικαίωμα να αποδεχτούν ή να αρνηθούν κάποια υπόθεση σύμφωνα με τη συνείδηση τους και το καθήκον να αρνηθούν να αναλάβουν υπόθεση, αν εκτιμούν ότι δεν θα μπορέσουν να τη φέρουν σε πέρας με ανεξαρτησία κινήσεων, πληρότητα και αξιοπρέπεια.
 7. Η διατήρηση του επαγγελματικού απορρήτου αποτελεί δικαίωμα και υποχρέωση των δικηγόρων.
 8. Δεν μπορούν οι δικηγόροι να υποχρεωθούν να αναφέρουν γεγονότα που ανακαλύπτουν σε βάρος των πελατών τους. Έχουν όμως καθήκον, αν ανακαλύψουν έγκλημα ή παράνομη δραστηριότητα, να αρνηθούν να συμμετέχουν σ’ αυτό και να αποσυρθούν από την υπόθεση, αν ο πελάτης τους δεν προτίθεται να αποστεί από τη δραστηριότητα αυτή.
 9. Ανάλογα με τη νομοθεσία κάθε κράτους έχουν το δικαίωμα ή την υποχρέωση να εγγράφονται σε δικηγορικούς συλλόγους ή ενώσεις δικηγόρων. Παράλληλα έχουν καθήκον να αναγνωρίζουν τις αποφάσεις των δικηγορικών συλλόγων στο βαθμό που συμμορφώνονται με το Χάρτη των βασικών αρχών του ρόλου των Δικηγορικών Συλλόγων που υιοθετήθηκε από τον Ο.Η.Ε. το 1990.
 10. Μπορούν να ασκούν το επάγγελμα τους με όποιο τρόπο θεωρούν καταλληλότερο (ατομικά ή συλλογικά) σύμφωνα με τους νόμους κάθε κράτους, διατηρώντας όμως τον προσωπικό χαρακτήρα της σχέσης με τους πελάτες, ακόμα και αν δραστηριοποιούνται σε δικηγορικές εταιρίες.
 11. Έχουν το δικαίωμα να διατηρούν ιστοσελίδες στο διαδίκτυο (Internet) τηρώντας τις βασικές αρχές του δικηγορικού επαγγέλματος, αλλά και την υποχρέωση να εξασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα και τον απόλυτο χαρακτήρα των πληροφοριών που ανταλλάσσουν με τους πελάτες τους μέσω του διαδικτύου, διαφορετικά να προτιμούν άλλα μέσα μετάδοσης πληροφοριών.
 12. Η αμοιβή θα πρέπει να συμφωνείται εκ των προτέρων είτε αμείβονται για τις υπηρεσίες τους πάγια, κατ’ αποκοπή, με χρονοχρέωση ή ανάλογα με το αποτέλεσμα των ενεργειών τους, ενώ έχουν υποχρέωση να ασκούν το επάγγελμα τους με πνεύμα παροχής υπηρεσιών, αποδεικνύοντας ότι ο κύριος στόχος τους δεν είναι εμπορικός ή οικονομικός.
 13. Έχουν το καθήκον να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη εκπροσώπηση του πελάτη τους, διεκδικώντας κάθε αναγκαίο στοιχείο από τις αρχές, γιατί κάθε μειονέκτημα στην ποιότητα της εκπροσώπησης μπορεί να καταλήξει σε παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του πελάτη τους.
 14. Έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να συνεργάζονται και να δείχνουν αλληλεγγύη στους συναδέλφους τους ανεξαρτήτως προέλευσης τους.