28/11/2023
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΔΕΙΩΝ – ΑΠΟΧΗ

Άδειες θα χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο:


– Σε περιπτώσεις παραγραφών και αποσβεστικών προθεσμιών,
συμπεριλαμβανομένων των δικονομικών, σε αστικές, ποινικές και
διοικητικές υποθέσεις ενώπιον των Δικαστηρίων, σε περιπτώσεις λήξης των προθεσμιών για άσκηση προσφυγών ενώπιον των Διοικητικών Αρχών, καθώς και σε περιπτώσεις προθεσμιών του Κώδικα Μετανάστευσης (λήξεις αδειών παραμονής, θεωρήσεις εισόδου, κλπ).
– Στις ποινικές υποθέσεις, στα πλημμελήματα συμπληρωμένα επτά (7) έτη στον α’ και β’ βαθμό και στα κακουργήματα συμπληρωμένα δεκαεπτά (17) στον α΄ βαθμό και δεκαοκτώ (18) στο β’ βαθμό.
– Σε ποινικές δίκες β’ βαθμού με κρατούμενο, συνεπεία πρωτοβάθμιας καταδικαστικής απόφασης.

– Σε περιπτώσεις προσωρινά κρατουμένων, εν’ όψει της συμπλήρωσης προσωρινής κράτησης. Συμπληρωμένοι δέκα μήνες σε περίπτωση δωδεκαμήνου και δεκαπέντε μήνες σε περίπτωση δεκαοκτάμηνου.
– Σε Αναστολές και Ανακοπές κατά πλειστηριασμών.
– Σε Αντιρρήσεις, ενώπιον Διοικητικών Δικαστηρίων, μόνο όταν
επίκειται άμεση απέλαση αλλοδαπού.
– Σε εκδίκαση προσωρινών διαταγών καταφανώς και άκρως
κατεπειγουσών περιπτώσεων.
– Σε ένορκες βεβαιώσεις, μόνο εφόσον υπάρχει κίνδυνος παρόδου προθεσμίας.
– Σε υποχρεωτική αρχική συνεδρία (ΥΑΣ) Διαμεσολάβησης: i) για τις υποθέσεις στις οποίες έχει ήδη υποβληθεί αίτημα στο Διαμεσολαβητή, ii) για τις υποθέσεις της νέας τακτικής όπου τίθεται ζήτημα προθεσμίας κατάθεσης προτάσεων και iii) για τις οικογενειακές διαφορές, όπου επίκειται η συζήτησή τους.
Ρητά διευκρινίζεται ότι κατά την διάρκεια της αποχής:
– Δεν θα γίνονται καταθέσεις δικογράφων ενδίκων μέσων και
βοηθημάτων.
– Δεν θα χορηγούνται άδειες:
α) Για ασφαλιστικά μέτρα,
β) Για αιτήσεις αναστολής και
γ) Για αυτόφωρα και συνοδείες.
– Δεν θα διενεργούνται επιδόσεις δικογράφων και αποφάσεων και
κατασχέσεις εις χείρας τρίτου.
– Η αποχή καταλαμβάνει:
 Τα συναινετικά διαζύγια
 Την συμμετοχή των δικηγόρων στις Επιτροπές, όπου μετέχουν ως μέλη (ΣΥΠΟΘΑ, Δασικοί Χάρτες, Ενστάσεων κτηματολογικών
διαφορών, Μητρώο Νομικών Εισηγητών Κτηματολογίου, κλπ).
Ως προς τις Επιτροπές Δασικών Χαρτών κλπ, δεν θα
παραλαμβάνονται φάκελοι, δεν θα δικάζονται αντιρρήσεις και δεν
θα εκδίδονται αποφάσεις. Εφόσον, κατά τη διάρκεια ενός μήνα
υπολείπονται συνεδριάσεις για τη συμπλήρωση των ελαχίστων
προβλεπόμενων, αυτές δεν θα πραγματοποιηθούν, λόγω της
αποχής και θα επαναληφθεί η συζήτησή τους μετά το πέρας της
αποχής.

 Την παράσταση σε διοικητικές επιτροπές και υπηρεσίες (Τοπικές
Διοικητικές Επιτροπές ΕΦΚΑ, Επιθεωρήσεις Εργασίας,
Πειθαρχικά Συμβούλια, Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών,
Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας, ΕΑΔΗΣΥ, κλπ), με
γνωστοποίηση της παρούσας απόφασης σε αυτές,
 Την καταχώριση εγγραπτέων πράξεων στο Κτηματολόγιο
(πρόδηλα, προσημειώσεις, αγωγές, διαδικασία του άρθρου 6 παρ. 4
του Ν. 2664/1998, κλπ),
 Την κατάθεση δικαιολογητικών για χορήγηση – ανανέωση αδειών
παραμονής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Portal της
Ολομέλειας.
Άδεια δεν απαιτείται:
α) Για την κατάθεση προτάσεων και προσθήκης αντίκρουσης στην
τακτική διαδικασία,
β) Για την κατάθεση προτάσεων και συζήτηση μικροδιαφορών και
γ) Για την κατάθεση προσθήκης/ αντίκρουσης, σημειώματος,
υπομνήματος, κλπ, σε υποθέσεις που έχουν συζητηθεί και η προθεσμία
λήγει κατά τη διάρκεια της αποχής.
Ως προς τις Αναβολές:
Για την διευκόλυνση των συναδέλφων επιτρέπεται η παράσταση ενώπιον
των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την
υποχρέωση – στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου
– να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση
του απόντος συναδέλφου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.
Όπου υπάρχει συνεδρίαση ποινικού δικαστηρίου από διακοπή, θα
ζητείται νέα διακοπή προς συζήτηση της υπόθεσης.
Ως προς τις δηλώσεις παράστασης στα Πολιτικά και τα
Διοικητικά Δικαστήρια:
Δεν κατατίθενται, άλλως ανακαλούνται, δηλώσεις παράστασης
που κατατίθενται έως την προτεραία, καθότι ισοδυναμούν με παράσταση δικηγόρου κατά την εκφώνηση της υπόθεσης.
Σημειώνεται ότι το πλαίσιο της αποχής πρέπει να εφαρμόζετεαι
είτε υφίσταται υποχρέωση έκδοσης γραμματίου προείσπραξης εισφορών είτε υπάρχει απαλλαγή από αυτή την υποχρέωση κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 61 παρ. 3 του Κώδικα Δικηγόρων, όπως μεταξύ άλλων τις περιπτώσεις που εκπροσωπούν το δημόσιο, ΟΤΑ, Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με σύμβαση πάγιας αντιμισθίας ή εκπροσωπούν δικαιούχους Νομικής Βοήθειας και Ευεργετήματος πενίας.

14/11/2023
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Το τριήμερο 3 – 5 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκαν οι εξετάσεις ασκουμένων δικηγόρων του Εφετείου Θεσσαλονίκης. Από τον Δικηγορικό Σύλλογο Κατερίνης συμμετείχαν τέσσερεις υποψήφιοι, ενώ σε όλη τη διαδικασία παρόντες ήταν η Πρόεδρος του Δ.Σ.Κ. κυρία Ασημίνα Στρίμπα καθώς και ο Γεν. Γραμματέας του Συλλόγου μας κύριος Χρήστος Ξανθόπουλος.

Συγχαρητήρια για την προσπάθειά τους στους υποψήφιους δικηγόρους Αικατερίνη Εγγονίδου, Ελευθέριο Μπίνια, Γεώργιο Σιανίδη, Ελευθερίας Ψαλλίδα.

14/11/2023
ΑΠΟΧΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Το Δ.Σ. του Δ.Σ. Κατερίνης έπειτα από έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε σήμερα,12 Νοεμβρίου 2023, λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της 11ης Νοεμβρίου 2023, αποφασίζει: 

  1. Την αποχή των μελών του από δίκες συμφερόντων του Δημοσίου (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., ευρύτερος δημόσιος τομέας όπως καθορίζεται από τον Ν. 4270/2014) μέχρι την ψήφιση του Νομοσχεδίου.
  2. Την αποχή των μελών του από όλες τις δίκες στις 16 και 17/11/2023 και 21 και 22/11/2023.
  3. Την αποχή των μελών του από όλες τις δίκες κατά τη διαδικασία ψήφισης των μέτρων στο Κοινοβούλιο.
  4. Την αποχή των μελών του από έκδοση διαταγών πληρωμής από δάνεια με αιτούσες Τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων καθώς επίσης και από  εντολές προς εκτέλεση, ενόψει της κατάθεσης νομοσχεδίου για τα funds και μέχρι την ψήφιση του νομοσχεδίου, λαμβανομένης υπόψιν της πάγιας θέσης της Ολομέλειας για την προστασία των οικονομικά αδύναμων και ευάλωτων πολιτών.
  5. Την στοχευμένη αποχή των μελών του από ποινικές δίκες πρώτου βαθμού, στις οποίες υπάρχει κατηγορία για παράβαση του άρθρου 187 ΠΚ, πλημμεληματικού ή κακουργηματικού χαρακτήρα, μέχρι και 31/12/2023.
10/11/2023
Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Σ.Κ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Κατερίνης εκφράζει ομόφωνα την πλήρη, κάθετη και καθολική αντίθεσή του στις διατάξεις του φορολογικού νομοσχεδίου που δρομολογεί προς ψήφιση το Υπουργείο Οικονομικών, οι οποίες αφορούν τη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών.

Θεωρεί ότι τα υπό ψήφιση μέτρα, με τις οριζόντιες ρυθμίσεις που προβλέπουν, είναι κοινωνικά άδικα, ανεδαφικά, αναχρονιστικά, ανεφάρμοστα και εσφαλμένα. Θα οδηγήσουν, εφόσον ψηφιστούν, στην βίαιη έξοδο από το επάγγελμα και στην ανεργία χιλιάδες επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους που αγωνίζονται σήμερα να επιβιώσουν.

Καλούμε το Υπουργείο Οικονομικών να αποσύρει άμεσα το φορολογικό νομοσχέδιο και να έλθει σε διάλογο με τους αρμόδιους φορείς και επαγγελματίες ώστε να δρομολογηθούν δίκαιες, σύγχρονες και αποτελεσματικές λύσεις, καθώς και να δρομολογηθεί συνολική αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος της χώρας μας στα πλαίσια του κράτους δικαίου και της κοινωνικής δικαιοσύνης, θεσπίζοντας αφορολόγητο όριο, απαλλάσσοντας τις δικηγορικές υπηρεσίες από το ΦΠΑ, ο οποίος επιβαρύνει τον πολίτη και καταργώντας το τέλος επιτηδεύματος.

Κατερίνη, 10/11/2023

Η Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Κατερίνης

Νοέμβριος 2023
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
Υπολογιστής Δικαστικού Ενσήμου
Κεφάλαιο
Αγωγόσημο (KAE 2375)
ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (KAE 82639)
Χαρτόσημο (ΚΑΕ 1229)
ΟΓΑ (ΚΑΕ 1228)
Σύνολο