Πυροσβεστική Υπηρεσία

Πυροσβεστική Υπηρεσία

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Διοικητής 2351029970
FAX 2351046274
Άμεση Επέμβαση 199
Γραφείο Πυρασφάλειας 2351036855