Δικαιολογητικά Εγγραφής


Δικαιολογητικά Εγγραφής Δικηγόρου στο Δ.Σ.Κ.

1.Φ.Ε.Κ. Διορισμού

2.Πρακτικό Ορκωμοσίας

3.Τρεις (3) Φωτογραφίες (για τους άνδρες με γραβάτα)

4.Δήλωση ενάρξεως επιτηδεύματος

5.Τρία (3) Πιστοποιητικά γεννήσεως

6.Τρία (3) Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα της αστυνομικής ταυτότητος.

7.To Α.Φ.Μ και η Δ.Ο.Υ.

8.Και συμπλήρωση των παρακάτω αιτήσεων ήτοι:

    ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Κατεβάστε την ΕΔΩ)

    ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΛΕ.Α.ΔΙ.Κ.

    ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΛΕ.Α.ΔΙ.Κ.

    ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ

    ΑΙΤΗΣΗ ΑΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ Τ.Ε.Α.Δ.

Δικαιολογητικά Εγγραφής Ασκούμενου:

1.ΑΙΤΗΣΗ εγγραφής στο ειδικό βιβλίο Ασκουμένων Δικηγόρων του Δικηγορικού Συλλόγου Κατερίνης. (Χαρτοσημασμένη με ένσημα παράστασης ειρηνοδικείου). Κατεβάστε την ΕΔΩ

2.ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΤΥΧΙΟΥ (όχι φωτοαντίγραφο).

3.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

4.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Ν.1599/1986) «ότι δεν υπάγομαι στα κωλύματα και ασυμβίβαστα που ορίζονται από τον Κώδικα Δικηγόρων και ειδικά στα άρθρα 17, 26, 62 και 63».

5.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΣΚΗΘΕΙ (Ο Δικηγόρος πρέπει να είναι παρ’ Αρείω Πάγω ή παρ’ Εφέταις ή παρά Πρωτοδίκαις με πενταετή δικηγορική υπηρεσίας.

6.ΠΑΡΑΒΟΛΟ τριάντα (30) ευρώ του Ταμείου του Δικηγορικού Συλλόγου Κατερίνης ή σαράντα πέντε (45) ευρώ όταν πρόκειται από μεταγραφή.

7.ΔΥΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (Με γραβάτα όταν πρόκειται για Άνδρα Ασκούμενο).

8.Επί πλέον αν επιθυμεί ν’ ασφαλισθεί στο Ταμείο Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών ή στο Ταμείο Νομικών να ζητήσει πληροφορίες από την Γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου Κατερίνης.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής στις εξετάσεις υποψήφιων δικηγόρων:

ΓΕΝΙΚΑ

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις (για άδεια Δικηγόρου) έχει όποιος συμπλήρωσε πρακτική άσκηση δέκα οκτώ (18) μηνών και ηλικία έως 35 ετών.

Οι εξετάσεις γίνονται πάνω σε πρακτικά νομικά θέματα και διεξάγονται ενώπιον Επιτροπής στην έδρα του Εφετείου.

Όποιος έχει δικαίωμα να συμμετάσχει στις εξετάσεις, πρέπει να καταθέσει μέχρι την προηγουμένη ημέρα των εξετάσεων στο Γραμματέα της Εξεταστικής Επιτροπής (Γραμματεία Εφετείου) αίτηση, στην οποία επισυνάπτονται τα παρακάτω :

1.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΚΗΣΕΩΣ (Από το Δικηγορικό Σύλλογο Κατερίνης)

2.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ, προκειμένου δε περί ΓΥΝΑΙΚΩΝ από το δημοτολόγιο. Τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να αναγράφουν την ηλικία του αιτούντος ή της αιτούσης.

3.ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΤΥΧΙΟΥ

4.ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΥΠΟΥ Β για έλλειψη καταδίκης για κάποιο από τα αδικήματα που αναγράφονται στο άρθρο 26.

5.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ότι, εξεπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή απαλλάχθηκε απ’ αυτά νόμιμα ή βρίσκεται νόμιμα εκτός στρατεύματος.

6.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν. 1599/1986 ότι δεν υπάγεται σε κάποια από τις περιπτώσεις των άρθρων 17, 26, 62 και 63 του Κώδικα Δικηγόρων.

7.ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ στο Ταμείο του Δικηγορικού Συλλόγου Κατερίνης.

ΕΙΔΙΚΑ

Για να εκδοθεί από το Δικηγορικό Σύλλογο Κατερίνης πιστοποιητικό ασκήσεως, καταθέτει ο υποψήφιος Δικηγόρος (Ασκούμενος) στο Σύλλογο 8 ημέρες προ των εξετάσεων, αίτηση στην οποία επισυνάπτει :

1.ΒΕΒΑΙΩΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ που ασκήθηκε, που να βεβαιώνεται ότι ασκήθηκε συνεχώς και πραγματικώς δέκα οκτώ (18) μήνες τουλάχιστον, το ήθος, επιμέλεια κλπ.

2.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ν’ αναφέρονται οι αριθμοί αποφάσεων που έχει κάνει συμπαράσταση ο υποψήφιος ενώπιος των Δικαστηρίων τούτων με τον (ή τους) Δικηγόρο που ασκήθηκε.

3.Επίδειξη του πιστοποιητικού της Στρατολογίας, με το οποίο να πιστοποιείται η στρατολογική του κατάσταση, σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν υποψήφιος δεν έλαβε μέρος στις εξετάσεις της Α και Β περιόδου μετά την συμπλήρωση της 18μήνου ασκήσεώς του για οποιονδήποτε λόγο, τότε οφείλει 15 ημέρες προτού αρχίσουν οι εξετάσεις να καταθέσει αίτηση στο Σύλλογο με δικαιολογητικά και να εξηγεί για ποιο λόγο δεν έλαβε μέρος σ’ αυτές προκειμένου ν’ αποφανθεί το Πειθαρχικό Συμβούλιο για τη συμμετοχή του ή μη.