ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΠΡΑΞΗ 529/2020 – Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID 19

 

Αριθμός  529/2020

 

ΠΡΑΞΗ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΔΟΜΝΑ ΑΛΕΞΙΟΥ

Αφού έλαβε υπόψη :

1) Την με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ 71342/06.11.2020 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020» ( ΦΕΚ Β΄ 4899/06.11.2020 ), σύμφωνα με το περιεχόμενο της οποίας προβλέπεται η μερική αναστολή της λειτουργίας των πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων της χώρας ( μόνο αναστολή δικών με τις εκεί ρητά αναφερόμενες εξαιρέσεις ) για το χρονικό διάστημα από 07η Νοεμβρίου 2020 έως και την 30ή Νοεμβρίου 2020 ( 07.11.2020 – 30.11.2020),

2) το άρθρο 17 του ν. 4684/2020 «Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» ( A΄ 75 ) και άλλες διατάξεις ( ΦΕΚ Α΄ 86/25.04.2020 σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμό υπ’ αριθμό 2199/30.06.2020 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η ισχύς της τελευταίας παρατάθηκε μέχρι την 31.12.2020 με την υπ’ αριθμό 53409/29.10.2020 απόφαση του ιδίου ως άνω Υπουργού ( ΦΕΚ Β΄ 4783/29.10.2020 ),

3) το ότι η υπηρεσία μας δεν έχει ακόμη ενταχθεί στη διαδικτυακή πύλη www.solon.gr μέσω της οποίας θα μπορούσαν να ζητηθούν και να χορηγηθούν τα εκεί αναφερόμενα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, κ.λ.π. και, ως εκ τούτου, η σχετική διαδικασία καθίσταται δυνατή μόνο με φυσική παρουσία των αιτούντων και συντασσόντων αυτά,

4) το ότι, στα πλαίσια των εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έχει επιβληθεί το μέτρο της απαγόρευσης της κυκλοφορίας των πολιτών, η δε μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία επιτρέπεται μόνο εξαιρετικά και, ειδικότερα, εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ή τηλεφωνική εξυπηρέτηση και μόνο για κατεπείγουσες ανάγκες, μετά από τον καθορισμό ραντεβού για το οποίο ενημερώνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς ο πολίτης και υπό την επιπλέον προϋπόθεση επίδειξης της ως άνω ενημέρωσης καθώς και, τέλος,

6) την προάσπιση κυρίως της δημόσιας υγείας αλλά και τις υπηρεσιακές ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου Κατερίνης καθώς και την προστασία της υγείας των υπηρετούντων στη Γραμματεία αυτού λόγω των προφανών κινδύνων που εγκυμονεί ο συνωστισμός πολιτών και συνηγόρων που παρατηρείται στους χώρους της υπηρεσίας

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ότι, για το ως άνω χρονικό διάστημα από 07.11.2020 έως και 30.11.2020

η λειτουργία του Ειρηνοδικείου Κατερίνης θα διεξάγεται όπως παρακάτω αναφέρεται :

 

(Α) ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ: 

1)  Δίκες στο Ειρηνοδικείο Κατερίνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ. 1,  αριθμ. 4 περίπτ. 5α του σχετικού πίνακα της ως άνω υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/6-11-2020  ΚΥΑ.

2)  Διενέργεια Ενόρκων Βεβαιώσεων, πλην αυτών που θα χρησιμοποιηθούν στην τακτική διαδικασία και στις λοιπές διαδικασίες στις περιπτώσεις που θα συζητηθούν χωρίς μάρτυρα, κατά έγγραφη δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου ή του αιτούντος και ΜΟΝΟ κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στα τηλ. 2351059386 – 387 – 385 – 383 .

3) Κατάθεση δηλώσεων τρίτου.

4) Κατάθεση ενδίκων μέσων.

5) Χορήγηση αντιγράφων αποφάσεων (πλην των αντιγράφων των προσωρινών διαταγών ή των ανακλήσεων αυτών και των αποφάσεων των ασφαλιστικών μέτρων που θα εκδίδονται το διάστημα αυτό).

6) Βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής για συναινετικά διαζύγια.

7) Κατάθεση αίτησης χορήγησης οποιουδήποτε πιστοποιητικού / βεβαίωσης κλπ, πλην άκρως επειγουσών περιπτώσεων οι οποίες θα κρίνονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας, μετά την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος με το σχετικό αίτημα και δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση eirkater@gmail.com .

8) Διενέργεια αποποιήσεων.

9) Δημοσίευση ιδιόγραφων και δημοσίων διαθηκών και κήρυξη κυρίων ιδιόγραφων διαθηκών.

10) Η συζήτηση και η χορήγηση πρακτικών συμβιβασμού.

11) Η κατάθεση πρακτικών διαμεσολάβησης

12) Αιτήσεις χορήγησης νομικής βοήθειας θα γίνονται δεκτές μόνο για επείγουσες περιπτώσεις, κατά την κρίση του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

 

Για όλα τα επείγοντα θέματα θα αποφασίζει ο Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας. 

(Β) ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ από την αναστολή όσα αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ. 1, αριθμ. 4 περίπτ. 5β του σχετικού πίνακα της ως άνω υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/6-11-2020  ΚΥΑ, ήτοι:

1) Οι δίκες της τακτικής διαδικασίας που εκδικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4335/2015.

2) Όλες οι δίκες ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων που συζητούνται χωρίς εξέταση μαρτύρων. Στις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνει χώρα την προτεραία της δικασίμου έγγραφη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, η οποία κοινοποιείται στη γραμματεία του δικαστηρίου με τη χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικαστεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι υποχρεούνται να αποστέλλουν τις ανωτέρω δηλώσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας (eirkater@gmail.com ),   με όλα τα στοιχεία ταυτοποίησης της υπόθεσης. Οι ίδιοι θα πρέπει να παρίστανται στο ακροατήριο αυτοπροσώπως και να προσκομίζουν τις προτάσεις και τα σχετικά τους. Οι λοιπές υποθέσεις θα αποσύρονται από το πινάκιο.

3) Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση κατά τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ (π.δ. 503/1985, Α’ 182), Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατ’ άρθρο 738Α ΚΠολΔ, τις ανακλήσεις αυτών, καθώς και τις σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ.

4) Η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών, οι οποίες γίνονται χωρίς κλήτευση του αντιδίκου. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας, ο οποίος ορίζει τη διάρκεια της παράτασης των προσωρινών διαταγών.

5) Η Δημοσίευση αποφάσεων. Επίσης θα δημοσιεύονται διατάξεις αναγνώρισης ή τροποποίησης του καταστατικού σωματείων.

6)  Η συζήτηση των αιτήσεων που αφορούν σε συναινετική εγγραφή, ανάκληση, εξάλειψη και μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης θα διεξάγεται, όπως μέχρι σήμερα, ενώπιον του αναπληρωτή Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας, εγγράφως κατά παρέκκλιση της. 2 του άρθρ παρ. 115 ΚΠολΔ και οι διάδικοι θα παρίστανται με δήλωση κατά την παρ. 2 του άρθρ. 242 ΚΠολΔ.

7) Η κατάθεση των δικογράφων  θα γίνεται, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού με τη γραμματεία, από ώρα 9:30 π.μ έως ώρα 12:00 μ.μ, , ως εξής:

Ασφαλιστικά μέτρα: Η κατάθεση θα λαμβάνει χώρα καθημερινά .

Ειδικές διαδικασίες και Εκουσία συμπεριλαμβανομένων των σωματείων και κληρονομητηρίων:  Κάθε Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή.

Τακτική  Διαδικασία και μικροδιαφορές : Κάθε Τρίτη και Πέμπτη.

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι θα αφήνουν το υπό κατάθεση εισαγωγικό δικόγραφο στη Γραμματεί του δικηγορικού συλλόγου και θα παραλαμβάνουν το επικυρωμένο αντίγραφο τη μεθεπόμενη εργάσιμη ημέρα πάλι από το ίδιο γραφείο.

8) Δεν θα κατατίθενται αιτήσεις για έκδοση διαταγών πληρωμής και απόδοσης της χρήσης μισθίου.

(Γ) Σας ενημερώνουμε ότι: 

Αναστέλλονται προσωρινά:

α) οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου καθώς και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων,

β) οι, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και

της διενέργειας πλειστηριασμών.

Εξαιρούνται από την εφαρμογή της περ. α:

α) Ως προς τις υποθέσεις που έχουν συζητηθεί έως και τις 06.11.2020, οι δικονομικές προθεσμίες κατάθεσης προσθήκης – αντίκρουσης τόσο στην τακτική όσο και στις ειδικές διαδικασίες, καθώς επίσης και κατάθεσης σημειώματος στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

β) Οι προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 215, 237, 238 ΚΠολΔ, αναστέλλονται έως και τις 30.11.2020.

 

Οι υποθέσεις που θα αποσύρονται κατά τα ανωτέρω θα επαναπροσδιορίζονται οίκοθεν και ο ορισμός της νέας δικασίμου θα γνωστοποιείται από την γραμματεία στο Δικηγορικό Σύλλογο Κατερίνης.

 

Τα τμήματα της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου θα συνεχίσουν να λειτουργούν με τον αριθμό των υπαλλήλων που κρίνεται αναγκαίος για την εύρυθμη λειτουργία τους σύμφωνα με τα ανωτέρω και μόνο για τις παραπάνω επιτραπείσες περιπτώσεις.

 

Στο πλαίσιο των γενικών κατευθύνσεων που έχουν δοθεί από το Υπουργείο Υγείας, προτρέπουμε τους πολίτες και τους πληρεξουσίους δικηγόρους αυτών να μην προσέρχονται στους χώρους του Ειρηνοδικείου, παρά μόνον όσον αφορά στη διεκπεραίωση των προαναφερόμενων

εξαιρεθεισών περιπτώσεων και μετά από προηγηθείσα τηλεφωνική επικοινωνία.

Επιπρόσθετα όλοι οι εισερχόμενοι στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου πρέπει υποχρεωτικά να τηρούν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας ήτοι:

Να χρησιμοποιούν μάσκα και αντισηπτικό (υπάρχει διαθέσιμο

στους κοινόχρηστους χώρους του Ειρηνοδικείου και στις θυρίδες χορήγησης των ενσήμων).

Να τηρούν τη νόμιμη απόσταση μεταξύ τους (τουλάχιστον 1,5

μέτρο).

Να εισέρχονται ένας – ένας στους χώρους των γραφείων του

Ειρηνοδικείου.

Το ανώτατο όριο εισερχομένων εντός των αιθουσών του

καταστήματος καθορίζεται σε 15 άτομα και πρέπει να τηρείται με επιμέλεια του δικάζοντος σε κάθε ακροατήριο δικαστή.

Για τα επείγοντα θέματα παρακαλούμε να απευθύνεστε στα

τηλέφωνα που έχουμε δημοσιοποιήσει.

Εφόσον, υφίσταται κάποια μεταβολή, θα επανακαθορίζονται τα ανωτέρω.

 

Η Προϊσταμένη Υπηρεσίας

Δόμνα Αλεξίου