ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Σύμφωνα με την ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της με αριθμό 550/2020 ΠΡΑΞΗΣ μας, διευκρινίζεται ότι θα εκδικάζονται:

α) Οι δίκες της (νέας) τακτικής διαδικασίας του Ν. 4335/2015 (για τις οποίες δεν απαιτείται έγγραφη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων).

β) Όλες οι δίκες (παλιάς) τακτικής και ειδικής διαδικασίας, που συζητούνται χωρίς εξέταση μαρτύρων. Στις περιπτώσεις αυτές, απαιτείται έγγραφη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων όλων των διαδίκων περί μη εξέτασης μαρτύρων, κατά τα αναλυτικώς προβλεπόμενα στην ανωτέρω Πράξη και, ακολούθως, κατά την εκδίκαση αυτών των υποθέσεων, θα πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως οι πληρεξούσιοι δικηγόροι κατά τις διατάξεις του ΚΠολΔ και να προσκομίζουν τις προτάσεις και τα σχετικά. Για την εκδίκαση των εφέσεων (τακτικής-ειδικής διαδικασίας), στις οποίες θα έχει προηγηθεί κατά τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω Πράξη έγγραφη δήλωση περί μη εξέτασης μαρτύρων, θα πρέπει οι διάδικοι να παρίστανται στο ακροατήριο, είτε με δήλωση, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 242 ΚΠολΔ, το οποίο έχει εφαρμογή και στην κατ’ έφεση δίκη (άρθρο 524 παρ. 1 ΚΠολΔ), είτε στο ακροατήριο μετά ή διά του πληρεξούσιου δικηγόρου τους κατά τις διατάξεις του ΚΠολΔ.

γ) Από τις υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας μόνο αυτές που έχουν ως αντικείμενο τη θέση σε δικαστική συμπαράσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρο 801 επ. ΚΠολΔ (για τις οποίες δεν απαιτείται έγγραφη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων).

Οι υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας που έχουν διαφορετικό αντικείμενο από το ανωτέρω (μεταξύ των οποίων και οι υποθέσεις του Ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, που δικάζονται σε δεύτερο βαθμό στο Πρωτοδικείο) αποσύρονται από το οικείο πινάκιο.

δ) Από τις υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων μόνο αυτές που έχουν ως αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση κατά τα άρθρα 737, 738 Κ.Πολ.Δ. (π.δ. 503/1985 ΑΊ82), Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατ’ άρθρο 738Α Κ.Πολ.Δ., τις ανακλήσεις αυτών καθώς και τις σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 Κ.Πολ.Δ. (για τις οποίες δεν απαιτείται έγγραφη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων).

Οι υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων που έχουν διαφορετικό αντικείμενο από τα ανωτέρω, αποσύρονται από το οικείο έκθεμα.

 

  Κατερίνη, 11 Νοεμβρίου 2020

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟY ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟY ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ